2022/01/20

اخذ جواز ساختمان (بصورت خیلی راحت)

اخذ جواز ساختمان در نظر داشته باشید که هر سازه ای برای اینکه یک سازه قانونی و بدون مشکل و دردسر باشد ، باید حتما تمام […]
2022/01/20

اخذ پروانه ساختمان (دریافت و اخذ پایان کار)

اخذ پروانه ساختمان یک سازه برای اینکه بواند جز دسته سازه های قانونی بحساب آید ، بایستی حتما تمام مراحل اخذ پروانه ساختمان را گذرانده باشد. […]