پروژه‌های ارگ بند سازه

کفسازی محوطه کارخانه مواد غذایی

کارخانه تولید مواد غذائی واقع در شهرک صنعتی نصیرآباد شهرستان رباط کریم. ترمیم و هم سطح سازی محوطه بیرونی کارخانه و احداث بخش تولید در طبقه دوم کارخانه. محوطه بیرونی در حدود 3500 متر مربع که به وسیله بتن واکسپوز، که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی در پیرامون واحدهای تولیدی غذائی تا از غبار آلود شدن محیط جلوگیری گردد. همچنین طراحی و اجراء تأسیسات مکانیکی و الکتریکال طبقه دوم کارخانه جهت راه اندازی خط تولید.